Reklamační řád

REKLAMAČNÍ ŘÁD

(dále jen „RŘ“)

 

Společnost ARCgroup s.r.o.

Mošnov 421, 742 51

IČO: 02634619, DIČ: CZ02634619

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 58154, (dále jen „prodávající“)

Tento reklamační řád popisuje postup uplatňování práv z vadného plnění (dále jen „reklamace“) u tohoto zboží a doplňuje všeobecné obchodní podmínky mezi společností ARCgroup s.r.o. a jejími zákazníky / právnickými osobami.

RŘ je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek prodávajícího pro podnikatele a právnické osoby (dále jen „VOP“).

 

1. Úvodní ustanovení

1.1. Prodávající deklaruje, že veškeré zboží, které je uvedené v sortimentu na internetových stránkách: www.arcgreen.cz, mohou zakoupit pouze kupující, kteří jsou podnikateli dle platných právních předpisů a mají v úmyslu používat zakoupené zboží výhradně pro obchodní nebo jiné podnikatelské účely. Velkoobchod ARCgreen není určen pro koncové zákazníky ani pro spotřebitele.

1.2. RŘ je v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“). Záležitosti v RŘ neupravené se řídí právním řádem České republiky.

1.3. Kupující je povinen seznámit se s RŘ a VOP společnosti ARCgroup s.r.o. ihned po registraci kupujícího jako uživatele u prodávajícího ještě před faktickým objednáním zboží. Uzavřením kupní smlouvy (v okamžiku potvrzení objednávky nebo v okamžiku podpisu písemné kupní smlouvy) kupující souhlasí s aktuálním RŘ a VOP prodávající účinným ke dni uzavření smluvního vztahu. V případě rozporu některé definice anebo ustanovení dle RŘ se zněním VOP, má přednost znění RŘ.

1.4. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávající z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 občanského zákoníku), není-li v RŘ stanoveno jinak.

1.5. RŘ je k dispozici jako dokument PDF zveřejněný na internetových stránkách prodávajícího: www.iftech.cz (dále v textu jen jako „web“).

 

2. Odpovědnost za vady při převzetí zboží

2.1. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že zboží je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, tedy bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávané zboží má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů a technických norem, je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, životnosti a jiným ujednaným vlastnostem a odpovídá účelu, který prodávající pro použití zboží uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

2.2. Kupující bere na vědomí, že je povinen si zboží při převzetí odborně prohlédnout, provést fotodokumentaci při převzetí a případnou zjevnou vadnost vytknout písemně u prodávajícímu nejpozději do 3 pracovních dnů po převzetí zboží a současně uvést vadnost zboží ihned do předávacího protokolu či při podpisu protokolu dopravci o převzetí zboží s výhradou. V případě zjevné vadnosti zboží je kupující oprávněn zboží nepřevzít. Nevytkne-li kupující zjevné vady včas podle tohoto RŘ, vzdává se svého práva k uplatnění takových vad a jeho nárok zaniká.

2.3. Nebezpečí škody na zboží na kupujícího přechází již jeho převzetím. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé po přechodu nebezpečí škody na zboží.

 

3. Záruka za jakost

3.1. Prodávající poskytuje kupujícímu na zboží záruku, jejíž délka je vyznačena na faktuře / dodacím listu.

3.2. Pokud výrobce zboží uvádí pro svůj výrobek delší záruku, než kterou na takové zboží poskytuje prodávající v odst. 3.1., může kupující uplatnit práva z vadného plnění podle delší záruky poskytované výrobcem přímo u výrobce. Odpovědnost za takto stanovenou delší záruku výrobce prodávající nepřejímá a tato záruka a odpovědnost z ní plynoucí náleží přímo výrobci zboží za podmínek, které výrobce zboží k delší záruce vydal.

3.3. V případě, že je výrobcem poskytnuta ke zboží delší záruka, jsou kupujícímu, spolu se zbožím dodány podrobné záruční podmínky výrobce. Pro možnost uplatnit delší záruku u výrobce, je kupující povinen se těmito záručními podmínkami výrobce řídit. Na webu prodávajícího jsou zveřejněné a volně přístupné záruční podmínky všech výrobců, kteří poskytují delší záruku zboží. Podmínky výrobce u delší záruky na zboží (např. postup v reklamačním řízení, způsob nahlášení reklamace, výluky z poskytnuté delší záruky a způsob, jak výrobce reklamaci vyřídí) mají před RŘ přednost.

3.4. Kupující bere na vědomí, že pokud výrobce zamítne reklamaci zboží, na které byla poskytnuta delší záruka výrobce, v případě nečinnosti výrobce v rámci reklamačního řízení z poskytnuté delší záruky nebo pokud výrobce zanikne, vstoupí do likvidace, insolvence, konkurzu nebo obdobného řízení, nelze práva z delší záruky výrobce požadovat po prodávajícím.

3.5. Záruční doba začíná plynout ode dne dodání zboží kupujícímu, pokud výrobce u zboží nestanoví jinak.

3.6. Před prvním použitím zboží je kupující povinen řádně prostudovat přiložené záruční podmínky výrobce, tento RŘ, VOP a návod k obsluze. Reklamace zboží, které bylo užíváno v rozporu s doporučeními a postupy stanovenými v těchto dokumentech, bude v takovém důsledku zamítnuta.

3.7. Kupující bere na vědomí, že výrobky a komponenty, které nejsou samostatně funkčním celkem, vyžadují ke své funkčnosti odbornou montáž a instalaci a nejsou určeny k používání osobami s nedostatečnou kvalifikací. Prodávající negarantuje plnou kompatibilitu prodaných součástí s jinými, prodávajícím neschválenými součástmi a nezodpovídá za celkovou funkčnost zařízení sestaveného z jednotlivých komponent.

3.8. Jako doklad o záruce (záruční list) k zakoupenému zboží slouží za a) nákupní doklad (faktura nebo prodejka), za b) dodací list nebo předávací protokol se zákonem vyžadovanými údaji pro uplatnění záruky (zejména název zboží, délka záruky, množství, sériové číslo) nebo za c) certifikát vystavený výrobcem. Kupující je povinen takovým dokladem prokázat, že mu náleží právo uplatnit reklamaci.

 

4. Doporučený postup před a při uplatnění reklamace

4.1. Prodávající důrazně doporučuje v případě výskytu závady na zboží kontaktovat ZÁKAZNICKÉ ODDĚLENÍ ARCgroup s.r.o., a to prostřednictvím emailové adresy reklamace@arcgreen.cz  Kupující informuje prodávajícího o uplatnění reklamace vyplněním Formuláře pro reklamaci zboží.

Kupující při nahlášení závady na zboží musí poskytnout prodávající nebo výrobci veškeré nezbytné informace pro možnost posouzení závady. Zejména do Formuláře pro reklamaci zboží uvést: typ zboží, počet vadného množství, číslo záručního dokladu a přesný popis, jak se závada zboží projevuje. Dále je vhodné k lepšímu průběhu vyřízení a odstranění závady připojit jméno a telefon na osobu pověřenou vyřízením.

4.2. Prodávající deklaruje, že nenese vůči kupujícímu žádnou odpovědnost za škodu vzniklou při nedodržení doporučeného postupu dle bodu 4.1. RŘ. Prodávající výslovně uvádí, že kupující není oprávněn odmontovat závadné zboží v místě instalace dříve, než k takovému kroku dostane pokyn od prodávající nebo od výrobce po prvotním posouzení závady podle bodu 4.1. RŘ.

4.3. Nejpozději do 5 pracovních dnů (zpravidla neprodleně po přijetí informace o výskytu závady podle bodu 4.1. RŘ) zákaznické oddělení prodávajícího nebo výrobce kontaktuje kupujícího a posoudí závadu VZDÁLENĚ – tedy rozhodne podle dostupných informací, zda je nutná pouze technická vzdálená podpora k odstranění závady a jedná se pouze o technickou chybu v instalaci a podobně, nebo je nutné ZASLAT ZBOŽÍ K DIAGNOSTICE na provozovnu prodávajícího nebo k výrobci.

4.4. Prodávající nebo výrobce jsou oprávněni požadovat po kupujícím bezplatnou součinnost k prokázání a vysvětlení charakteru závady – tj. např. požadovat bezplatný výjezd kupujícího ke koncovému vlastníku zařízení pro sběr potřebných dat, poskytnutí fotodokumentace, projektu, schématu zapojení případně dodání revize a měření, pokud je to pro možnost prošetření existence závady nezbytné, nebo je podezření na vnější vliv při vzniku vady. Stejně tak může prodávající nebo výrobce požadovat vzdálený přístup pro náhled na instalaci zboží jako je („CLOUD“). Bez plného přístupu k reklamovanému zařízení nemusí být možné opravu či diagnostiku zařízení provést.

4.5. V případě, že po prvotním šetření servisního oddělení prodávající nebo výrobce bude zjištěno, že se nejedná o případ vhodný k reklamaci a závada bude vyřešena vzdáleně pouze odstraněním technické chyby vzniklé na straně kupujícího nebo koncového zákazníka, bude toto šetření uzavřeno písemným konstatováním prostřednictvím e-mailu, že porucha, nebo technická závada byla odstraněna poskytnutím technické podpory.

4.6. V případě, že po prvotním šetření servisního oddělení nebo výrobce bude zjištěno, že je na místě zahájit reklamační řízení a je nezbytné zaslat reklamované zboží k diagnostice, vyrozumí o tom prodávající nebo výrobce kupujícího prostřednictvím e-mailu. Kupující doručí reklamované zboží osobně nebo prostřednictvím dopravce podle instrukcí prodávajícího k prodávajícímu do provozovny na adrese: Mošnov 421, 742 51, provozní doba: po – pá 8:00 -16:00 hod. nebo na místo určené výrobcem.

4.7. Zboží bez předchozí evidence prostřednictvím Formuláře pro reklamaci zboží  , zaslaném na email prodávajícího reklamace@arcgreen.cz , nebude převzato, ani osobně ani od přepravce. Zboží předané k reklamaci bude testováno pouze na závadu uvedenou kupujícím v reklamačním protokolu.

4.8. Kupující je povinen zabalit reklamované zboží do originálního obalu nebo do jiného vhodného a dostatečně chránícího obalovaného materiálu vyhovujícího nárokům přepravy křehkého zboží, a to včetně veškerého příslušenství, které bylo součástí původního balení (baterie odešle společně s propojovacími silovými kabely, datovými kabely) a doručit zásilku na adresu prodávajícího Mošnov 421, 742 51. Zásilku je potřeba označit příslušnými symboly.

4.9. Za okamžik zahájení reklamačního řízení se považuje teprve okamžik, kdy je prodávajícímu nebo výrobci doručeno reklamované zboží, není-li mezi prodávající nebo výrobcem a kupujícím dohodnuto jinak.

4.10. Od data zahájení reklamačního řízení se prodávající zavazuje reklamaci vyřídit dle čl. 7 RŘ ve lhůtě do 60 kalendářních dnů. Dle povahy reklamované vady (ve složitějších případech) může být tato lhůta ze strany prodávajícího jednostranně prodloužena.

4.11. O dobu, kdy kupující neposkytne prodávajícímu kompletní informace, se lhůta dle bodu 4.10. RŘ přiměřeně prodlužuje, a to od okamžiku vyžádání doplnění ze strany prodávajícího (příp. od okamžiku doručení výzvy pro umožnění přístupu k reklamovanému zboží) až do jejich dodání kupujícím.

4.12. Kupující není oprávněn uplatnit reklamaci na vadu zboží, která byla vytýkána již v minulosti, pokud na ni byla prodávajícím nebo výrobcem v rámci reklamačního procesu již poskytnuta přiměřená sleva z kupní ceny zboží.

4.13. Prodávající neodpovídá za zvětšení rozsahu poškození zboží, pokud kupující zboží užívá, ačkoliv o vadě ví a nereklamuje vadu bez zbytečného odkladu.

4.14. Kupující je vždy povinen bez ohledu na to, zda uplatnil jakýkoliv nárok z odpovědnosti za vady, zaplatit prodávající kupní cenu zboží v plné výši v době její splatnosti.

4.15. Prodávající má právo zamítnout reklamaci zboží v případech, kdy reklamované zboží a/nebo jeho součásti jsou znečištěné nebo nesplňují základní předpoklady pro hygienicky bezpečné předání zboží k reklamačnímu řízení.

4.16. Prodávající nebo výrobce na konci reklamačního řízení vystaví protokol o zjištěných závadách a formě jejich odstranění. Tento protokol bude kupujícímu doručen na uvedený kontaktní e-mail.

 

5. Výluky z odpovědnosti za vady

5.1. Prodávající neodpovídá za vady zboží při vzniku vady v těchto případech:

5.1.1. je-li konkrétní vada na zboží zjištěna kupujícím již v době převzetí zboží a pro takovou vadu je smluvními stranami sjednána sleva z kupní ceny zboží,

5.1.2. v případě, že je nakládáno se zbožím po převzetí v rozporu s účelem, ke kterému má být užíváno, 5.1.3. vada je způsobena kupujícím a vznikla nesprávným užíváním, skladováním, nebo nesprávnou údržbou,

5.1.4. vada je způsobena zásahem kupujícího (opravou, úpravou) či mechanickým poškozením, vyjma situací, kdy kupující provádí na zboží servisní činnost dle servisní smlouvy mezi prodávající a kupujícím, 5.1.5. vada vzniklá v důsledku, vnější události mimo vliv prodávající,

5.1.6. vada vzniklá v důsledku neodborné instalace, manipulace, obsluhy, nebo nepřiměřeným zacházením se zbožím, které jsou v rozporu s jeho účelem, dokumenty k jeho obsluze (zejm. návod k obsluze), doporučeními výrobce či dodavatele zboží, ani za závady vzniklé zanedbáním péče o zboží, vniknutím cizích látek (prach, voda atd.),

5.1.7. jde-li o zboží použité a vada odpovídá míře používání nebo opotřebení, které mělo zboží při převzetí kupujícím,

5.1.8. vada vznikla na zboží opotřebením způsobeným obvyklým užíváním, nebo vyplývá-li to z povahy zboží (např. uplynutím životnosti),

5.1.9. vada byla způsobená výpadky či přepětím v elektrické síti nebo použitím napájecího napětí mimo jmenovité hodnoty,

5.1.10. používáním zboží v extrémních podmínkách, tj. podmínkách, které svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, neodpovídají obvyklým standardům,

5.1.11. provedením nekvalifikovaného zásahu, změnou parametrů, či úpravou zboží kupujícím (ohýbání apod.), vznikla-li vada v důsledku této úpravy,

5.1.12. použitím nesprávného nebo vadného programového vybavení, či nesprávného nebo neoriginálního spotřebního materiálu, ani na případné škody v důsledku toho vzniklé,

5.1.13. poškozením zboží či jeho části počítačovým virem apod., pokud se závada projevuje pouze u software, u kterého není kupující schopen doložit legální způsob nabytí, nebo použitím neautorizovaného software,

5.1.14. přírodními živly nebo vyšší mocí.

5.2. Porušením ochranné pečeti, informativní nálepky či sériového čísla, jež jsou nedílnou součástí prodávaného zboží, se kupující vystavuje riziku zamítnutí reklamace.

5.3. Záruka dle odst. 3.2. RŘ se nevztahuje na náhradní díly a spotřební materiál, jež může být jak samostatným předmětem koupě, tak součástí jiného zboží. Je-li na spotřebním materiálu vyznačena doba použitelnosti (jako doba životnosti či počtem použití spotřebního materiálu či jiným obdobným způsobem), má tato doba použitelnosti po vyznačenou dobu stejné účinky jako záruka za jakost. Právo kupujícího reklamovat zboží, jehož součástí je spotřební materiál, v záruční lhůtě dle čl. 3, tímto není dotčeno. Vady zboží, jejichž příčinou je uplynutí doby použitelnosti spotřebního materiálu, jež je součástí tohoto zboží, budou považovány za běžné opotřebení zboží, na které se záruka dle čl. 3 nevztahuje.

  

6. Způsob vyřízení reklamace vad krytých zárukou prodávajícího

6.1. V případě, že se jedná o reklamaci v záruce dle bodu 3.2. RŘ a reklamaci prodávající vyhodnotí jako oprávněnou, vyřídí ji prodávající jedním ze způsobů uvedených v bodě 6.1. RŘ na svůj náklad:

- opravou zboží,

- výměnou vadné součásti zboží,

- dodáním nového zboží bez vad,

- vystavením dobropisu nebo

- poskytnutím přiměřené slevy z kupní ceny zboží.

6.2. Volba způsobu vyřízení reklamace je VŽDY na prodávajícím nebo výrobci. Kupující není oprávněn rozhodovat o způsobu řešení reklamace. Prodávající a kupující vylučují užití ustanovení § 2106, § 2107 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění.

 

7. Vyřízení reklamace, cena opravy vady, na kterou se nevztahuje záruka

 7.1. V případě, že prodávající vyřídí reklamaci jejím zamítnutí, může prodávající vyúčtovat kupujícímu náklady vynaložené na reklamační řízení.

7.2. Bude-li reklamace zamítnuta a v případě, že kupující souhlasí s placenou opravou, bude placená oprava účtována  prodávajícím kupujícímu na základě vzájemně dohodnuté ceny opravy. Před provedením placené opravy bude kupující v nabídce informován o ceně opravy, jejím rozsahu a době nutné k jejímu provedení. K provedení placené opravy lze přistoupit jen po výslovném souhlasu kupujícího (resp. na základě uzavřené servisní smlouvy) učiněném po informování dle předchozí věty.

7.3. Kupující je povinen vyzvednout si zboží po ukončení reklamačního řízení do 14 kalendářních dnů ode dne doručení protokolu o zjištěných závadách a formě jejich odstranění. Uplynutím této doby je prodávající oprávněna účtovat si přiměřené skladné nebo zboží odeslat na náklady a riziko kupujícího zpět na jeho kontaktní adresu.

7.4. Pokud bude reklamace vyřízena výměnou zboží, neběží na vyměněné zboží nová záruční lhůta. Po vyřízení uznané reklamace opravou nebo výměnou se prodlužuje původní záruka zboží o dobu trvání reklamace. Doba trvání reklamace se počítá od dne následujícího po jejím uplatnění do dne, kdy byl kupující o vyřízení informován.

7.5. Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruka za jakost, zaniknou, nebyla-li uplatněna v uvedené době.

 

8. Ostatní podmínky

8.1. Kupující nemá právo na náhradu jakýchkoliv nákladů účelně vynaložených při uplatnění svých práv z vadného plnění nebo jakýchkoliv nákladů vzniklých v souvislosti s řešením nahlášené závady v souladu s čl. 4 odst. 4.4. RŘ.

8.2. Pokud zasáhne vyšší moc (silný vítr, krupobití, nebo údery blesku, vysoké teploty, intenzivní UV záření, extrémně nízké teploty, trvalejší pokrytí sněhem, popř. ledem, prudké změny teplot, dlouhodobá a nadprůměrná vlhkost atd.), která ovlivňuje chod fotovoltaického systému (dále jen „FVE“) a v důsledku takové situace není možné provést testovaní reklamované závady na FVE, nemůže být tato skutečnost předmětem reklamace a doba, po kterou nelze provést testování závady zboží, se nepočítá do lhůt v případě běžícího reklamačního řízení.

8.3. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese žádnou odpovědnost za náhradu škody v podobě ušlého zisku kupujícího z pohledu výroby a výnosu FVE, v případě nefunkčnosti FVE z důvodu řešení reklamace střídače, baterie nebo jiného hardwaru – příslušenství spojeného s výrobou FVE.

  

9. Závěrečná ustanovení 

9.1. Tento RŘ je platný od 1.5.2024.

9.2. Tento RŘ je k dispozici na webu prodávajícího.

9.3. Prodávající si vyhrazuje právo provádět kdykoliv změny tohoto RŘ. Změnou tohoto RŘ není dotčen závazkový vztah, který vznikl v době platnosti předchozí verze RŘ.

9.4. Kontaktní údaje prodávající pro doručení reklamace: ARCgroup s.r.o., Mošnov 421, 742 51, email : reklamace@arcgreen.cz

 
Grafický návrh vytvořil a nakódoval Shoptak.cz