Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

 

1. Úvodní ustanovení

1.1

Tyto všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod (dále jen "VOP") upravují vzájemné práva a povinnosti smluvních stran týkající se uzavření a obsahu kupní smlouvy uzavřené elektronickými prostředky prostřednictvím online obchodu prodávajícího umístěného na webové adrese www.arcgreen.cz (dále jen „e-shop“), a to mezi prodávajícím na straně jedné, kterým je společnost ARCgroup s.r.o., IČO: 02634619 se sídlem Mošnov 421, 742 51, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 58154 (dále také jako "prodávající"), a kupujícím na straně druhé (dále také jako „kupující“), společně také jen „smluvní strany“. Tyto VOP se rovněž vztahují na práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího v souvislosti s registrací a užíváním uživatelského účtu kupujícího na e-shopu prodávajícího a rezervací zboží.

1.2

Tyto VOP se vztahují na případy, kdy kupujícím je podnikatel (právnická osoba či fyzická osoba podnikající).
Je-li kupujícím fyzická osoba (spotřebitel), mají před těmito VOP přednost příslušná kogentní ustanovení platných právních předpisů na ochranu spotřebitele (zejména příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů atd.) a v takovém případě se tyto VOP uplatní pouze v takovém rozsahu, který je v souladu s těmito kogentními ustanoveními příslušných právních předpisů.

1.3

Tyto VOP tvoří nedílnou součást uzavřené kupní smlouvy a vymezují práva a povinnosti smluvních stran. Pro smluvní vztah prodávajícího a kupujícího jsou rozhodné pouze tyto VOP a smluvní strany výslovně vylučují jakýkoliv odkaz na obchodní podmínky kupujícího či jejich použití, což kupující bere na vědomí a výslovně s tím souhlasí. Pokud jsou práva a povinnosti smluvních stran ujednány výslovně jinak, mají taková ujednání smluvních stran přednost před těmito VOP.

1.4

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy prostřednictvím emailové komunikace. Veškerá emailová komunikace smluvních stran se považuje za písemnou formu, není-li níže stanoveno jinak (zejm. v čl. 4 odst. 4.10 VOP). Náklady vzniklé kupujícímu při použit komunikačních prostředků a při uzavírání kupní smlouvy si nese výlučně kupující.

1.5

Poštovní zásilky a zprávy odeslané veřejnou datovou sítí prostřednictvím datové schránky se považují za doručené dnem skutečného doručení, jinak 10. (desátý) den ode dne, kdy byla zásilka připravena k vyzvednutí, i když se adresát o uložení nedozvěděl, pokud byly odeslány na adresu v souladu s tímto ujednáním. Zprávy odeslané emailem se považují za doručené dnem jejich doručení do emailové schránky druhé strany, jíž je zpráva určena. 

 
2. Uživatelský účet


2.1

Rezervace zboží u prodávajícího a vytvoření a odeslání objednávky zboží je kupujícímu umožněno prostřednictvím jeho uživatelského účtu. V případě, že to webové stránky www.arcgreen.cz (e-shop) prodávajícího umožňuje, může kupující provádět rezervace a objednávání zboží také bez registrace přímo z webových stránek (e-shopu) prodávajícího.

2.2

Registrace uživatelského účtu kupujícího je možná na e-shopu (webové stránce) prodávajícího. Při registraci kupujícího je zákazník povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje a při jakékoliv jejich změně je aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu jsou prodávajícím považovány za správné a pravdivé a případnou odpovědnost za nesprávnost či nepravdivost uvedených údajů nese kupující.


2.3

Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen přihlašovacími údaji kupujícího, a to jeho uživatelským jménem – emailovou adresou a heslem vytvořeným kupujícím. Prodávající se zavazuje chránit přístupové údaje kupujícího a nezpřístupnit je neoprávněné třetí osobě. Kupující je povinen své přihlašovací údaje chránit před zneužitím ze strany třetích osob a není oprávněn umožnit přihlášení do uživatelského účtu neoprávněným třetím osobám.

2.4

Prodávající je oprávněn kupujícímu jeho uživatelský účet kdykoliv zrušit, a to i bez udání důvodu. Prodávající je oprávněn zrušit uživatelský účet kupujícího rovněž na základě žádosti kupujícího nebo v případě, kdy kupující po dobu nejméně dvou let prostřednictvím svého uživatelského účtu neučinil žádnou objednávku nebo rezervaci zboží, je-li kupující v prodlení s plněním svých závazků vůči prodávajícímu nebo porušil-li kupující kupní smlouvu nebo tyto VOP. 

2.5

Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě. Kupující rovněž bere na vědomí, že aktuální dostupnost uživatelského účtu může být ovlivněna s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, čerpáním celozávodní dovolené prodávajícího, prováděním inventury apod.

3. Informace o zboží

3.1

Aktuální informace o zboží určeném k prodeji jsou dostupné na e-shopu, případně prostřednictvím jiných on-line prodejních nástrojích prodávajícího. Prodávající je zároveň oprávněn informovat kupujícího o akčních a jiných nabídkách zboží prostřednictvím emailové komunikace. Prodávající nenese odpovědnost za správnost informací uváděných výrobcem v datasheetech, instalačních manuálech apod. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu technických podkladů v případě zjištění nových okolností. Dokumenty ,vytvořené prodávajícím, nesmějí být kopírovány, množeny, předány nebo zvláštním způsobem zpřístupněny třetí osobě.

3.2

E-shop prodávajícího umožňuje zejména prohlížení aktuálně nabízeného zboží včetně uvedení cen jednotlivého zboží a vyhledávání požadovaných položek.  

3.3

Platné ceny zboží jsou uvedeny na e-shopu bez i včetně daně z přidané hodnoty v zákonné výši dle příslušných platných právních předpisů a včetně všech souvisejících nákladů spojených s dodáním zboží kupujícímu (poštovné a balné, platba na dobírku). Minimální hodnota objednávky v rámci území ČR musí činit min. 4.000,- Kč bez DPH. V případě exportu zboží mimo území ČR musí hodnota objednávky činit min. 1.000,- EUR bez DPH nebo ekvivalent této částky v korunách českých dle aktuálního kurzu.

3.4

Nabídka zboží umístěná na e-shopu prodávajícího je pouze informativního charakteru a prodávající není povinen kupní smlouvu s kupujícím uzavřít.

4. Uzavření kupní smlouvy

4.1

Objednávka zboží v e-shopu je možná elektronickou cestou přímo z internetu prostřednictvím uživatelského účtu kupujícího po vyplnění formuláře objednávky (dále jen „formulář objednávky“).

Formulář objednávky obsahuje zejména informace o:

-     objednávaném zboží a jeho množství (kupující vloží objednávané zboží a jeho množství do elektronického nákupního košíku e-shopu)

-     jednotkové i celkové kupní ceně bez DPH i včetně DPH

-     způsobu dodání objednávaného zboží včetně údajů o nákladech spojených s dodáním

-     způsobu zaplacení kupní ceny zboží.

4.2

Před odesláním formuláře objednávky prodávajícímu je kupující povinen zkontrolovat správnost a úplnost objednávky. Nesprávnost údajů uvedených v objednávce jde k tíži kupujícího a prodávající na ni nenese žádnou odpovědnost a není tak ani důvodem pro zrušení objednávky či odstoupení od kupní smlouvy.

4.3

Formulář objednávky odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednat s povinností platby“ a tímto okamžikem se stává objednávka pro kupujícího závaznou (dále jen „objednávka“). Odesláním objednávky kupující výslovně potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a že s nimi výslovně souhlasí a potvrzuje, že na tyto obchodní podmínky byl kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a měl možnost se s nimi podrobně seznámit.

4.4

Odeslaná objednávka, pokud obsahuje všechny náležitosti vyžadované formulářem objednávky, je platným a závazným návrhem na uzavření kupní smlouvy. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky kupujícího potvrdí kupujícímu skutečnost, že objednávku obdržel.

4.5

Prodávající následně doručí kupujícímu, zpravidla elektronicky na e-mail kupujícího, potvrzení objednávky nebo vyrozumění o jejím odmítnutí, a to bez zbytečného odkladu poté, co jeho objednávku obdrží. Prodávající je vždy oprávněn požadovat po kupujícím dodatečné potvrzení objednávky. V takovém případě je kupní smlouva uzavřena až okamžikem doručení takového dodatečného potvrzení objednávky ze strany kupujícího prodávajícímu.

4.6

Prodávající je oprávněn objednávku kupujícího nebo její část odmítnout, popřípadě po potvrzení objednávky od již uzavřené kupní smlouvy jednostranně odstoupit, a to zejména v případě:

a)      nemožnosti prodávajícího splnit objednávku kupujícího, zejména pokud se objednané zboží není skladem nebo se již nevyrábí či nedodává, popřípadě jsou výpadky v dodávkách zboží

b)      pro kapacitní vytížení či provozní důvody prodávajícího

c)      pokud se cena za zboží ze strany dodavatelů prodávajícího změnila

d)      pokud není prodávající schopen splnit termín dodání zboží

e)      pokud je (či byl) kupující v prodlení se zaplacením zálohy nebo kupní ceny prodávajícímu na základě jiné objednávky či kupní smlouvy

f)       pokud kupující v minulosti neodebral od prodávajícího objednané zboží.

Prodávající informuje kupujícího o odmítnutí jeho objednávky či její části nebo o tom, že prodávající odstoupil od již uzavřené kupní smlouvy, a to bez zbytečného odkladu poté, co se o důvodu pro odmítnutí objednávky nebo pro odstoupení od již uzavřené kupní smlouvy prodávající dozví, a to zpravidla elektronicky na e-mail kupujícího. V případě, že kupující již zaplatil prodávajícímu kupní cenu nebo její část či zálohu na kupní cenu, bude mu takto zaplacená částka prodávajícím vrácena v nejkratším možném termínu, a to do 10-ti pracovních dnů, nejpozději však do 30-ti dnů od nepotvrzení objednávky nebo její části či od odstoupení od již uzavřené kupní smlouvy ze strany prodávajícího.

4.7

Kupní smlouva je uzavřena okamžikem, kdy prodávající doručí kupujícímu potvrzení objednávky kupujícího. Obsahuje-li prodávajícím zaslané potvrzení objednávky odlišnosti oproti objednávce kupujícího (zejména v ceně nebo množství zboží nebo v termínu dodání), dojde k uzavření kupní smlouvy v okamžiku, kdy kupující změnu objednávky prodávajícímu odsouhlasí. Tyto VOP výslovně sjednávají, že prodávajícím zaslané potvrzení objednávky obsahující odlišnosti oproti objednávce kupujícího (tj. změna objednávky) se považuje kupujícím za odsouhlasené v případě, že kupující do 3 dnů výslovně nesdělí prodávajícímu, že se změnou objednávky nesouhlasí. Za odsouhlasení změny objednávky se považuje rovněž i zaplacení kupní ceny či zálohy na kupní cenu ze strany kupujícího.

4.8

Prodávající je oprávněn po kupujícím, zejména vzhledem k množství, ceně či specifičnosti objednaného zboží nebo s ohledem na minulost či dlouhodobost obchodní spolupráce smluvních stran, požadovat při potvrzení objednávky, ale také kdykoliv poté, zaplacení zálohy na kupní cenu, a to až do výše 100 %.

V takovém případě je kupní smlouva uzavřena až v okamžiku, kdy je požadovaná záloha na kupní cenu prodávajícímu řádně a včas kupujícím zaplacena.

Záloha na kupní cenu je splatná nejpozději do 7 dní od data vystavení zálohové faktury, popřípadě od výzvy prodávajícího k jejímu zaplacení, nebude-li smluvními stranami ujednáno jinak. 

Nezaplatí-li kupující zálohu na kupní cenu prodávajícímu řádně a včas, není kupní smlouva uzavřena a objednávka kupujícího se považuje bez dalšího za zrušenou. O zrušení objednávky není prodávající povinen kupujícího vyrozumívat. 

K přijaté zálohové platbě vystaví prodávající kupujícímu daňový doklad.

4.9

Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na celkovém množství zboží, výši kupní ceny a předpokládaných nákladech na dopravu požádat kupujícího o písemné uzavření kupní smlouvy v listinné podobě. V takovém případě je kupní smlouva uzavřena až okamžikem podpisu kupní smlouvy ze strany všech osob oprávněných jednat za smluvní strany na téže listině.


5. Dodací podmínky

5.1

Je-li uzavřena kupní smlouva, doručí prodávající zboží kupujícímu prostřednictvím smluvního přepravce prodávajícího, a to na náklady kupujícího. Prodávající předá zboží přepravci k doručení zpravidla:

a)      v případě platby bezhotovostním převodem se splatností, zpravidla do 24 hodin od potvrzení objednávky, a v případě, že konec lhůty připadá na sobotu, neděli či svátek, tak zpravidla nejbližší pracovní den

b)      v případě požadavku na zaplacení zálohy zpravidla do 24 hodin od připsání peněz na bankovní účet prodávajícího, a v případě, že konec lhůty připadá na sobotu, neděli či svátek, tak zpravidla nejbližší pracovní den

c)      v případě platby kartou nebo bankovním převodem zpravidla do 24 hodin od připsání peněz na bankovní účet prodávajícího, a v případě, že konec lhůty připadá na sobotu, neděli či svátek, tak zpravidla nejbližší pracovní den.

U zboží, které nemá prodávající skladem, je dodací lhůta odvislá od dodací lhůty výrobce či dodavatele zboží.

Kupující bere na vědomí a souhlasí s tím, že dodání zboží může být zpožděno z důvodu zpoždění dodávky od výrobce, přičemž v takovém případě kupující nemá nárok na náhradu újmy vzniklé v důsledku zpožděného dodání zboží kupujícímu, ani nemá v této souvislost vůči prodávajícímu žádné jiné nároky. Prodávající bude kupujícího o prodloužení dodací lhůty zboží informovat, a to bezodkladně poté, co se o takovém prodloužení dozví. V případě, že změna dodací lhůty bude činit více jak 30 dní, je kupující oprávněn změnu dodací lhůty odmítnout, a to nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne, kdy je mu změna dodací lhůty prodávajícím oznámena. V takovém případě kupní smlouva automaticky zaniká k okamžiku, kdy je odmítnutí změny dodací lhůty doručeno prodávajícímu, přičemž v takovém případě kupující nemá nárok na náhradu jakékoliv újmy mu v této souvislosti vzniklé, ani nemá v této souvislost vůči prodávajícímu žádné jiné nároky, vyjma nároku za vrácení zálohy či kupní ceny nebo její části, pokud již byla kupujícím prodávajícímu zaplacena. Pokud kupující změnu dodací lhůty výslovně ve stanovené lhůtě dle tohoto odstavce neodmítne, pak platí, že ji výslovně odsouhlasil.

Požaduje-li kupující doručení zboží prostřednictvím jiného než smluvního přepravce prodávajícího, nese kupující veškeré náklady i riziko s tím spojené a nebezpečí škody na věci na něj přechází v okamžiku předání zboří takovému přepravci.

5.2

Zboží je kupujícímu doručeno v expediční lhůtě smluvního přepravce. Ta se může z důvodu přetížení přepravce (např. v období státních svátků) přiměřeně prodloužit.

5.3

V případě doručení zboží prostřednictvím smluvního přepravce prodávajícího se připočítává k uvedené ceně zboží také cena dopravy. Cena dopravy závisí na množství a hmotnosti objednaného zboží a také na aktuálním ceníku smluvního přepravce.

Prodávající je oprávněn účtovat kupujícímu také náklady spojené s balením a skladováním zboží, a to dle platného ceníku: 

Uskladnění:

Karton: 6,- Kč + DPH / den

Europaleta: 10,- Kč + DPH / den

FVP paleta: 16,- Kč +DPH / den

Manipulace:

Karton: 25,- Kč + DPH / kus 

Europaleta: 35,- Kč + DPH / kus

FVP paleta: 45,- Kč + DPH / kus 

5.4

Převzetí (dodání) zboží stvrzuje kupující podpisem na dodacím listu nebo na potvrzení o doručení zásilky vystaveném přepravcem (nákladním listu). Místem dodání zboží je poštovní adresa uvedená kupujícím v objednávce.

5.5

Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen při dodání zajistit vykládku zboží a jeho převzetí.

Za vykládku zboží (včetně nebezpečí náhodného zničení nebo poškození zboží při vykládce) v místě doručení nese odpovědnost kupující.

Náklady vzniklé marnou cestou v důsledku nepřevzetí zboží kupujícím, jakož i náklady vzniklé přepravci v důsledku prodlení kupujícího s vykládkou zboží nese v celém rozsahu kupující.

5.6

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně při převzetí zboží oznámit přepravci a zahájit s ním příslušné reklamační řízení dle podmínek přepravce. Zároveň je nutné neprodleně informovat obchodníka ARCgroup s.r.o. (během přebírání zboží). 

Doporučený postup při přebírání vadné / poškozené zásilky:

- při podpisu dokumentu o předání zboží (CMR/dodací list) nutno napsat „přebráno s výhradou“ a uvést důvod

- nafotit při samotné vykládce zboží (nejlépe musí být foto na kamionu, popřípadě vedle něj)

- udělat detailní fota místa poškození + zboží ze všech stran

- vyfotit štítek se sériovým číslem daného poškozeného kusu

Všechny potřebné dokumenty dodat nejpozději do 2 pracovních dní od přebrání obchodníkovi ARCgroup s.r.o..

5.7

V případě prodeje palet je možné palety označené na faktuře jako "vratné" vrátit na základě VRATNÉHO FORMULÁŘE. 

 

6. Cena zboží a platební podmínky

6.1

Cena zboží, náklady spojené s dodáním zboží, palety a balné jsou stanoveny prodávajícím na jeho webových stránkách nebo na e-shopu, není-li smluvními stranami ujednáno v jednotlivých případech jinak.

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH i včetně DPH v sazbě dle příslušných platných právních předpisů. Prodávající garantuje ceny zboží uvedené v nabídce, a to k okamžiku odeslání potvrzení objednávky kupujícímu.

Ceny zboží v e-shopu prodávajícího jsou k dispozici pouze v měně CZK.

6.2

V případě, že prodávající není schopen dodržet stanovenou cenu zboží či nákladů spojených s dodáním zboží uvedenou na e-shopu (např. z důvodu změny cen energií, dopravy či jiných cen na straně přepravce nebo z důvodu změny ceny zboží ze strany jeho dodavatelů atd.), tak prodávající bez zbytečného odkladu informuje kupujícího o změně kupní ceny či nákladů spojených s dodáním zboží a vyzve jej k odsouhlasení změny objednávky. Kupující je oprávněn změnu ceny odmítnout, a to nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne, kdy je mu změna objednávky doručena. V takovém případě kupní smlouva automaticky zaniká k okamžiku, kdy je odmítnutí změny ceny doručeno prodávajícímu. Pokud kupující změnu ceny ve lhůtě stanovené v tomto odstavci výslovně neodmítne, pak platí, že změnu objednávky výslovně odsouhlasil.

6.3

Kupující je oprávněn zaplatit prodávajícímu kupní cenu, jakož i náklady spojené s dodáním zboží, následujícím způsobem:

 

a)     bezhotovostní platbou, a to platební kartou nebo bankovním převodem předem před dodáním zboží

Kupující je oprávněn zaplatit kupní cenu prodávajícímu platební kartou nebo převodem na bankovní účet prodávajícího, a to před dodáním zboží ve lhůtě splatnosti stanovené prodávajícím, nebude-li smluvními stranami dohodnuto v jednotlivých případech jinak. 

b)      bezhotovostní platbou bankovním převodem se splatností

Stálí zákazníci, u kterých to prodávající povolí, mohou zvolit platbu kupní ceny také převodem na účet prodávajícího po dodání zboží. Délka splatnosti a výše kreditu je řešena individuálně dle historie odběrů a platební morálky kupujícího.

6.4

V případě bezhotovostní platby (platební kartou nebo bankovním převodem) před dodáním zboží je kupní cena splatná do 5 pracovních dní od potvrzení přijetí objednávky prodávajícím. Závazek kupujícího zaplatit kupní cenu je splněn okamžikem připsání kupní ceny na bankovní účet prodávajícího.


V případě bezhotovostní platby na splatnost je kupní cena splatná v termínu individuálně stanoveném prodávajícím a závazek kupujícího uhradit kupní cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

6.5

Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Na úhradu kupní ceny zboží jakož i dopravy, balného apod., vystaví prodávající kupujícímu fakturu s náležitostmi daňového dokladu, kterou zašle v elektronické podobě kupujícímu e-mailem. Kupní cena zboží je splatná ve lhůtě splatnosti uvedené na příslušné faktuře.

6.6

V případě prodlení kupujícího se zaplacením ceny zboží nebo jakékoliv jeho části je prodávající oprávněn po něm požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % denně z dlužné částky, a to za každý, byť i započatý den prodlení. Smluvní pokuta je splatná do 7 dnů od výzvy prodávajícího. Nárok na náhradu škody prodávajícího tím není dotčen.

6.7

V případě prodlení kupujícího se zaplacení ceny zboží nebo jakékoliv jeho části je prodávající oprávněn pozastavit dodávky dalšího zboží kupujícímu, a to i na základě jiných objednávek kupujícího, a to až do okamžiku úplného zaplacení dlužné částky včetně příslušenství (zejména zákonného úroku z prodlení).

6.8

V případě prodlení kupujícího se zaplacením ceny zboží nebo jakékoliv jeho části (je-li kupní cena placena před dodáním zboží) se adekvátně prodlužuje termín dodání zboží. Kupující je dále povinen nahradit prodávajícímu veškeré dodatečné náklady, které prodávajícímu vzniknou důsledku opožděné platby ze strany kupujícího, zejména náklady na skladování, poplatky za zdržení (uložení kontejnerů po delší dobu), dodatečnou či opakovanou dopravu, dodatečné celní poplatky, daně apod., kdy tyto poplatky jsou uvedeny v platném ceníku prodávajícího zveřejněného na webových stránkách prodávajícího nebo na e-shopu, popřípadě jejich výše bude odpovídat poplatkům a dalším nákladům, které v souvislosti s prodlením kupujícího bude prodávající povinen zaplatit třetím osobám.    

6.9

V případě prodlení kupujícího se zaplacení ceny zboží nebo jakékoliv jeho části delším jak 10 dní je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

6.10

Kupující nemá právo pozdržet platby kupní ceny zboží z důvodu reklamací vad zboží. 


7. Práva z vadného plnění - reklamace

Reklamační řízení upravuje REKLAMAČNÍ ŘÁD.


8.Záruka

8.1

Na zboží se vztahuje záruka v případě, že je výslovně uvedena u jednotlivého zboží v e-shopu nebo v dodacím listě. Záruka na zboží v takovém případě pak bude poskytována v rozsahu a za podmínek uvedených výrobci u jednotlivého zboží na e-shopu.  

 
9. Vlastnické právo

9.1

Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží převzetím zboží od prodávajícího. Je-li však smluvními stranami sjednána splatnost kupní ceny až po převzetí zboží kupujícím, resp. je-li kupní cena placena až po dodání zboží, nabývá kupující vlastnické právo až úplným zaplacením celé kupní ceny. Kupující je povinen od okamžiku převzetí zboží do okamžiku nabytí vlastnických práv nakládat se zbožím, které převezme, s péčí řádného hospodáře a zejména zajistit, aby zboží nepoškodil nebo neznehodnotil v rámci jeho podnikatelské činnosti. Okamžik nabytí vlastnického práva ke zboží nemá vliv na povinnost kupujícího zaplatit prodávajícímu kupní cenu zboží.

 
10. Mlčenlivost

10.1

Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o veškerých informacích získaných od druhé smluvní strany v průběhu plnění jednotlivé smlouvy, zejména o informacích technické a obchodní povahy, informacích, které jsou předmětem obchodního tajemství smluvních stran, informacích o výrobcích, postupech, strategiích, cenách, podnikatelských záměrech, finanční situaci, a o dalších informacích, jejichž prozrazení by mohlo poškodit druhou smluvní stranu (dále jen „důvěrné informace“). Za důvěrné informace se nepovažují informace, které jsou veřejně přístupné, které byly druhé smluvní straně známé před uzavřením jednotlivé smlouvy.  

10.2

Smluvní strany se zavazují chránit důvěrné informace a zabezpečit je tak, aby k nim neměly přístup neoprávněné osoby.  

10.3

Závazek mlčenlivost se nevztahuje na případy, kdy je smluvní strana povinna na základě právního předpisu, úředního nebo soudního příkazu nebo rozhodnutí důvěrné informace nebo dokumenty poskytnout. V takovém případě informuje o této povinnost bezodkladně druhou smluvní stranu a poskytne jí součinnost k právním krokům, jejichž cílem je zabránit v zveřejnění důvěrných informací.  

10.4

Strany se zavazují, že bez předchozího písemného souhlasu druhé strany nezpřístupní důvěrné informace třetím osobám. Smluvní strany se zavazují, že důvěrné informace použijí pouze v rozsahu nezbytném pro řádné plnění jednotlivé smlouvy.  

10.5

Toto ujednání o mlčenlivosti je závazné pro každou ze stran po dobu 10 let od splnění poslední kupní smlouvy uzavřené smluvními stranami podle těchto VOP.  

 

11. Práva duševního vlastnictví  

11.1

Plány, výkresy, dokumentace, katalogy, prospekty, vzory, obrázky atd. poskytnuté prodávajícím jsou jeho majetkem, případně majetkem výrobců příslušného zboží, a jsou chráněna právy duševního vlastnictví. Kupující není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího jakékoli informace a dokumenty získané od prodávajícího rozmnožovat, rozšiřovat, půjčovat, pronajímat, vystavovat nebo jinak sdělovat veřejnost nebo využívat.   

11.2

Těmito VOP není kupujícímu poskytnuta licence k využit informací a dokumentů prodávajícího či třetích osob, které jsou chráněné právy duševního vlastnictví.  

  

12. Zpracování osobních údajů fyzických osob

12.1.

Prodávající (jako správce) tímto v souladu s čl. 12 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen „GDPR“) informuje o zpracování osobních údajů subjektů údajů a o jejich právech v souvislosti se zpracováním osobních údajů dle GDPR a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

12.2

Subjektem údajů se rozumí kupující (zákazník - fyzická osoba), a to jak podnikatel, tak spotřebitel. Prodávající nakládá s osobními údaji subjektu údajů v souladu s platnými právními předpisy na ochranu osobních údajů přímo použitelnými v České republice.

12.3

Správce zpracovává osobní údaje dle čl. 6 odst. 1 GDPR za účelem:

-      splnění smlouvy uzavřené se subjektem údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů,

-      nezbytným pro splnění právní povinnosti, která se na prodávajícího vztahuje

-      nezbytným pro účely oprávněných zájmů prodávajícího

-      na základě souhlasu subjektu údajů se zpracováním osobních údajů, který subjekt údajů prodávajícímu udělil k obchodním a marketingovým účelům prodávajícího.

12.4

V případě zpracování osobních údajů kupujícího (fyzické osoby) k obchodním a marketingovým účelům jsou osobní údaje subjektu údajů na základě jím uděleného souhlasu zpracovány za účelem nabízení výrobků a služeb subjektu údajů, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách prodávajícího, jakož i pro účely zasílání obchodních sdělení prostřednictvím emailové komunikace. Tento souhlas poskytuje subjekt údajů dobrovolně na neomezenou dobu s tím, že jej může kdykoliv odvolat zasláním oznámení na e-mailovou adresu obchod@iftech.cz nebo písemně na adresu sídla prodávajícího. Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů je účinné okamžikem doručení oznámení prodávajícímu.

12.5

Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů správci poskytl, a to v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu se správcem, nebo které správce shromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností správce.

12.6

Správce získává osobní údaje přímo od subjektu údajů, z veřejně přístupných rejstříků, seznamů a evidencí. 

12.7

Předmětem zpracování jsou zejména:

-      identifikační a kontaktní údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů (v rozsahu jména, příjmení, data narození, adresy trvalého pobytu, identifikačního čísla osoby, daňového identifikačního čísla) a umožňující kontakt se subjektem údajů (v rozsahu kontaktní adresy, telefonního čísla, emailové adresy a jiné obdobné informace)

-      další údaje nezbytné pro plnění smlouvy (údaje, které se správce dozvěděl v souvislosti s plněním smlouvy)

-      fakturační údaje (bankovní spojení).

12.8

Prodávající zpřístupňuje osobní údaje pouze oprávněným zaměstnancům prodávajícího a spolupracujícím osobám, přičemž obě skupiny jsou vázány zákonnou či smluvní povinností mlčenlivosti. Některé osobní údaje prodávající předává třetím osobám (tzv. zpracovatelé), pokud je to nutné pro účely plnění smlouvy prodávajícím (přičemž nese odpovědnost za to, že tyto třetí osoby poskytnou vhodné záruky ochrany osobních údajů) nebo za účelem plnění zákonné povinnosti prodávajícího. Těmito třetími osobami se rozumí fyzické a právnické osoby (účetní společnost, správce IT a poskytovatel informačních systémů a úložiště, soudy, orgány činné v trestním řízení nebo jiné orgány veřejné moci).

Osobní údaje mohou být předávány do třetích zemí pouze pro účely zálohování, ukládání a ochrany dat prodávajícího

12.9

Osobní údaje jsou zpracovávány jen po dobu nezbytně nutnou, tj. nejméně na dobu trvání vzájemného smluvního vztahu, po dobu trvání souhlasu, případně po dobu trvání zákonné povinnosti či oprávněného zájmu prodávajícího.

Pokud již osobní údaje nejsou potřebné pro účely zpracování, dojde neprodleně k jejich zničení.

12.10

Osobní údaje nejsou automaticky vyhodnocovány.

12.11

Právo na přístup k osobním údajům znamená, že subjekt údajů má právo od prodávajícího získat informace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány.

Subjekt údajů má také právo, aby prodávající bez zbytečného odkladu opravil na jeho žádost nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. Neúplné osobní údaje má subjekt údajů právo kdykoli doplnit.

Právo na výmaz osobních údajů představuje jinými slovy vyjádřenou povinnost prodávajícího zlikvidovat osobní údaje, které o subjektu údajů zpracovává, pokud jsou splněny určité podmínky a subjekt údajů o to požádá.

Subjekt údajů má právo, aby prodávající v určitých případech omezil zpracování jeho osobních údajů. Proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech prodávajícího, třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, má subjekt údajů právo kdykoli vznést námitku.

Právo na přenositelnost údajů dává subjektu údajů možnost získat osobní údaje, které prodávajícímu poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje může následně předat jinému správci osobních údajů.

Právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů má subjekt údajů tam, kde udělil souhlas se zpracováním.

V případě, že bude subjekt údajů jakkoli nespokojen se zpracováním svých osobních údajů prováděným prodávajícím, může podat námitky, a to buď osobně na adrese jeho sídla nebo písemně na jeho email: obchod@arcgreen.cz nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Subjekt údajů má právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, jejichž zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů prodávajícího.

Prodávající osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Námitku lze vznést i proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu nebo profilování. Pokud subjekt údajů vznese námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

Zásadně platí, že informace podle článků 13 a 14 GDPR a veškerá sdělení a úkony podle článků 15 až 22 a 34 GDPR se poskytují a činí bezplatně. Pouze v případě, kdy jsou žádosti podané subjektem údajů zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména protože se opakují, může prodávající buď požadovat přiměřený poplatek, nebo odmítnout žádosti vyhovět. Zjevnou nedůvodnost dokládá prodávající.

Prodávající si vyhrazuje právo toto prohlášení o zpracování osobních údajů kdykoli jednostranně změnit.

  

13. Závěrečná ustanovení

13.1

Je-li některé ustanovení VOP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení VOP. 

13.2

Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 1.2.2024 a nahrazují dosavadní VOP. Aktuální znění podmínek je vždy dostupné na www.arcgreen.cz

13.3

Prodávající je oprávněn tyto VOP jednostranně změnit a nahradit je novým zněním VOP. V takovém případě je změna VOP účinná pouze pro nové objednávky a na dosavadní objednávky a kupní smlouvy se použijí dosavadní VOP.

13.4

Prodávající je oprávněn své pohledávky za kupujícím bez dalšího postoupit třetí osobě.

13.5

Případné spory mezi prodávajícím a kupujícím vyplývajícím ze smlouvy uzavřené na základě těchto VOP budou řešeny před okresním soudem místně příslušným dle sídla prodávajícího.

13.6

V případě, že dojde ke sporu mezi prodávajícím a kupujícím, který je spotřebitel, a tento spor se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může kupující, který je spotřebitel, podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2.

13.7

Nestanoví-li tyto VOP jinak, řídí se práva a povinnosti účastníků příslušnými ustanoveními obecně závazných předpisů platných v České republic 

 

V Mošnově dne 1.5.2024

 

 


PŘÍLOHA Č. 1 - FORMULÁŘ PRO REKLAMACI ZBOŽÍ 

Formulář pro reklamaci zboží  

Adresát:                   ARCgroup s.r.o. – reklamační oddělení

                                      Mošnov 421, 742 51

                                      Email : obchod@arcgreen.cz

 

Uplatnění reklamace

Datum uzavření Smlouvy:

 

Jméno a příjmení:

 

Adresa:

 

Mobil :

 

E-mailová adresa:

 

Zboží, které je reklamováno ( Sériové číslo/popis zboží ) :

 

Popis vad Zboží:

 

Navrhovaný způsob pro vyřízení reklamace:

 

 

Zároveň žádám o vystavení potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem toto právo uplatnil, co je obsahem reklamace, jaký způsob vyřízení reklamace požaduji, spolu s uvedením mých kontaktních údajů pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace.

 

 

Datum:

Podpis:

 


 

PŘÍLOHA Č. 2 - FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 Formulář pro odstoupení od Smlouvy

 

Formulář pro odstoupení od Smlouvy

Adresát:                  ARCgroup s.r.o. – reklamační oddělení

                                    Mošnov 421, 742 51

                                    Email : obchod@arcgreen.cz

Tímto prohlašuji, že odstupuji od Smlouvy:

Datum uzavření Smlouvy:

 

Jméno a příjmení / Název firmy, IČO:

 

Adresa:

 

Mobil :

 

E-mailová adresa:

 

Specifikace Zboží, kterého se Smlouva týká ( sériové číslo/popis zboží ):

 

Způsob pro navrácení obdržených finančních prostředků, případně uvedení čísla bankovního účtu:

 

 

Je-li kupující spotřebitelem má právo v případě, že objednal zboží prostřednictvím e-shopu společnosti ARCgroup s.r.o. („Společnost“) nebo jiného prostředku komunikace na dálku, mimo případy uvedené v § 1837 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů odstoupit od již uzavřené kupní smlouvy do 14 dnů ode dne uzavření smlouvy, resp. pokud se jedná o koupi zboží, pak do čtrnácti dnů od jeho převzetí. V případě smlouvy, jejímž předmětem je několik kusů zboží nebo dodání několika částí zboží, začíná tato lhůta běžet až dnem dodání posledního kusu nebo části zboží, a v případě smlouvy, na základě které má být zboží dodáváno pravidelně a opakovaně, ode dne dodání první dodávky.Toto odstoupení oznámí kupující Společnosti písemně na adresu provozovny Společnosti nebo elektronicky na e-mail uvedený na vzorovém formuláři.

Odstoupí-li kupující, který je spotřebitelem, od kupní smlouvy, zašle nebo předá Společnosti bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, zboží, které od ní obdržel.

Odstoupí-li kupující, který je spotřebitelem, od kupní smlouvy, vrátí mu Společnost bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, všechny peněžní prostředky (kupní cenu dodaného zboží) včetně nákladů na dodání, které od něho na základě kupní smlouvy přijala, stejným způsobem. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který Společnost nabízí, vrátí Společnost kupujícímu náklady na dodání zboží pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Společnost není povinna vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než zboží obdrží zpět nebo než kupující prokáže, že zboží Společnosti odeslal.

Datum:                                                                                                                              Podpis:

 


 

Grafický návrh vytvořil a nakódoval Shoptak.cz